Vaikuttamistyön tueksi

Etusivu/ TPO-oppilaitoksille/ Vaikuttamistyön tueksi

Eduskuntavaalit 2023

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen konservatorioliiton eduskuntavaaliohjelma

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus:

 • Parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia
 • Vahvistaa luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa
 • Pitää maamme elinvoimaisena ja elävänä

Vahvistamalla valtakunnallista taiteen perusopetuksen kattavuutta ja turvaamalla kulttuurialan ammatillisen koulutuksen verkosto:

Parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia

 • Taiteen tekeminen ja kokeminen lisää tutkitusti hyvinvointia, tukee henkistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä.
 • Taiteen perusopetuksen pitkäjänteisyys antaa rauhan syventyä ja kehittyä. Onnistumisen ja oppimisen kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiselle. Opetuksessa jokainen huomioidaan yksilönä.
 • Monivuotinen taideharrastus tarjoaa yhteisön johon kuulua, synnyttää elämänmittaisia ystävyyssuhteita, lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä sekä lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Tuttu opettaja kulkee rinnalla vuosien ajan.

Vahvistetaan luovan ajattelun ja osaamisen roolia yhteiskunnassa

 • Taideopetus ja -kasvatus harjoittaa luovaa ajattelua, joka on edellytys kestävämmän yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa. Taiteen perusopetuksessa hankittu osaaminen levittäytyy nuorten urapolkujen myötä laajasti yhteiskunnan eri alueille.
 • Kattava ja laadukas ammatillisen koulutuksen verkosto tarjoaa pohjan niin taiteen alojen ammattilaisuuteen kasvamiselle kuin jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Pidetään maamme elinvoimaisena ja elävänä

 • Oppilaitokset toimivat alueensa vetovoimatekijöinä sekä kulttuurielämän dynamoina ja yhteistyön alustoina. Taideopetuksen lisäksi ne tuottavat vilkasta tapahtuma-, konsertti-, esitys-, näyttely-, leiri- ja muuta kulttuuritoimintaa, sekä laadukasta harrastustoimintaa kouluihin ja päiväkoteihin, erityisryhmille ja aikuisoppilaille.

 

Miten tavoitteet saavutetaan?

      Taiteen perusopetus:

 1. Lisäämällä taiteen perusopetuksen järjestämislupia ja opetustuntikohtaista valtionosuutta sekä harkinnanvaraista avustusta valtionosuuden ulkopuolisille toimijoille. Taiteenalakohtaiset ja alueelliset tarpeet huomioimalla ylläpidetään ja kehitetään taiteen perusopetusta ja sen vaikuttavuutta myös osana koulutusjärjestelmää. Tämä tarkoittaa yhteensä 5 miljoonan euron pysyvää lisäystä valtion budjettiin.
 2. Vahvistamalla taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien kanssa varmistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet.

  Ammatillinen koulutus:
 3. Parantamalla kulttuurialan ammatillisen koulutuksen rahoituksen ennakoitavuutta. Rahoitusjärjestelmän monimutkaisuus sekä jatkuvat rahoitushaut haastavat koulutuksen järjestäjät. Vakauden lisääminen takaa koulutuksen laadun ja pitkäjänteisen kehittämisen.
 4. Suuntaamalla koulutuksen järjestäjille taloudellisia kannustimia toisen asteen yhdistelmätutkintojen eli kaksois- ja kolmoistutkintojen kehittämiseen, jotta kulttuurialan opintopolkuja on mahdollista kehittää oppijalähtöisesti.
 5. Turvaamalla koulutuksen järjestäjien päätösvalta tehdä toimintaansa ja organisaatiorakenteisiinsa liittyviä seudullisia päätöksiä koulutuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti.

  Koulutusjatkumoiden kehittäminen:

 6. Luomalla kannustimia taide- ja kulttuurialan koulutusjatkumoiden ja yhteistyön kehittämiseen taiteen perusopetuksen, toisen asteen ja korkea-asteen kesken. Koulutusjatkumoiden parantamisella vastataan tulevaisuuden muutoksiin.
 7. Vahvistamalla taide- ja kulttuurialan oppilaitosten ja eri koulutusasteiden, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja rakennetaan uudenlaisia opintopolkuja.

  Taiteen ammattilaisuus:

 8. Yhdymme KULTA ry:n eduskuntavaalitavoitteeseen 2023 vakauttaa taiteen ja kulttuurin rahoitusmekanismit ja nostaa kulttuuribudjetti prosenttiin. Näin mahdollistetaan ala elinkeinona myös uusille tekijöille ja turvataan alan kehitystä tukevien rakenteiden, kuten järjestöjen, tuki. Tämä tarkoittaisi 122,2 miljoonan euron lisäystä valtion talousarvioon.

 

Me olemme mukana ohjelmassa: Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen: Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Kuvataidekoulujen liitto ry, Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, Suomen sanataideopetuksen seura ja Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry.

Vaikuta paikallisesti

Päättäjille on tärkeää kertoa taiteen perusopetuksen oppilaitosten positiivisista merkityksistä alueelleen. Alueiden toimijoilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa suoraan oman kunnan päättäjiin taiteen perusopetusta ja sen toimintaedellytyksiä koskevissa asioissa.

Vaikuttamistyön vinkkejä

Olemme koonneet vaikuttamistyön vinkit tiiviiseen pakettiin.

Tee yhteistyötä ja luo yhteistyöryhmiä paikallisten kollegoiden kanssa. Yhdessä vaikuttamalla työ on tehokkaampaa ja näkyvämpää.

Esite taiteen perusopetuksesta

Mitä taiteen perusopetus tuo kuntaan? Miksi siihen kannattaa investoida?

Hyödynnä esitettä vaikuttamistyössä ja muussa viestinnässä. Taittoversioita on kaksi, sivuittain ja aukeamittain avautuva versio.

Täydennä esitettä oman kuntasi ja oppilaitoksesi tiedoilla ja terveisillä, ja liitä viestisi mukaan valmiiksi taitetulle word pohjalle kirjattuna. Word pohjan voi viimeistellä muuttamalla sen pdf muotoon. Yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi tarjolla on helposti ja maksutta ladattava googlefontti poppins.

Esitettä saa myös omakustanteisesti painattaa oppilaitoskäyttöön. Painokelpoisen materiaalin saa maksutta sähköpostiin olemalla yhteydessä oman taiteenalan järjestöön tai TPO-liittoon: info(at)artsedu.fi.

Lisää näkyvyyttä somenostoilla

Hyödynnä esitteen lisäksi sosiaalisen median mahdollisuudet. Esitteen eri taiteenalat esittelevät argumentit on koottu valmiiksi somenostoiksi. Postaukseen voi liittää mukaan oman viestin tai hyödyntää valmiita viestejä.

Vauhtia videosta

Jaa taiteen perusopetuksen tunnelmaa videon muodossa!

Viestinnän työkirja avuksi argumentointiin

Onhan taiteen perusopetus mainittu oppilaitoksesi verkkosivuilla? Kuntasi verkkosivuilla? Meitä tpo:laisia on paljon, joten pidetään kokoistamme ääntä.

TPO-liitto on tuottanut oppilaitosten viestinnän tueksi viestinnän työkirjan. Työkirjaan on koottu taiteen perusopetuksen kannalta oleelliset viestinnän kohderyhmät, hissipuheet, pääviestit ja mahdolliset viestinnän teot. Työkirjasta löydät myös rungon oman oppilaitoksesi tavoitteellisen viestinnän vuosikellon laatimiseksi.

Tilaa maksuton sähköinen työkirja sähköpostitse osoitteesta info(at)artsedu.fi

Vaikuttamistyön taustamateriaaleja eri taiteenaloilta (Päivittyvä)

Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry
Tanssi kunnan talousarvioon esite (ladattava pdf)

Kuvataidekoulujen liitto
Esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (issuu)
Esite suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (ladattava pdf)

Suomen konsevatorioliitto
Paikallinen vaikuttamistyö

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
KULTA aineistopankki
Tulevaisuuden kunta – kuntapäättäjän tehtävä

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Blogi: Kohti kulttuurivaaleja? Kulttuuri puolueiden kuntavaaliohjelmissa 2021