Taiteen perusopetus

Luovuutta, iloa ja osaamista

Tietoa taiteen perusopetuksesta

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.

Taiteen perusopetus tuo laadukkaan taiteen opetuksen laajasti saataville eri puolille maata. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on kansallinen ja yhteismitallinen. Vakiintunut ammattimainen opetus ja tekemisen perinteet varmistavat, että opettaminen on luotettavaa ja jatkuvaa.

Harrastuksen taiteen perusopetuksen parissa voi aloittaa koululaisena, sitä nuoremmat voivat osallistua varhaisiän taidekasvatukseen. Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta kiinnostus taiteiden opiskelua kohtaan kasvaa jatkuvasti myös aikuisväestön keskuudessa. Aikuisryhmiä löytyy yhä useammasta taiteen perusopetuksen oppilaitoksesta.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen taiteen opetuksen instituutio

Missään muualla maailmassa ei ole suomalaisen taiteen perusopetuksen kaltaista järjestelmää. Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut, kansainvälisesti ainutlaatuinen, koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä. Sitä kannattaa vaalia ja kehittää edelleen.

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Taiteen perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Taiteen perusopetus numeroina

Taiteen perusopetus vaikuttaa

Taide luo tutkitusti henkistä hyvinvointia ja estää syrjäytymistä. Taiteen tekeminen, sen opetukseen osallistuminen ja kuluttaminen antavat ihmisille merkityksen tunnetta, jota ei muualta saa. Sillä on laajat kerrannaisvaikutukset.

Tavoitteellisesti ja ammattimaisesti opetetut luovan ajattelun keinot kasvattavat innovatiivisia tulevaisuuden osaajia.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja.

Aikuiselle taideharrastus on paitsi luovuuden, myös hyvinvoinnin lähde. Luovilla harrastuksilla on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Taidot hioutuvat vuosien mittaan

Suorittaessaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän, sitoutuu oppilas harrastukseensa jopa kymmeneksi vuodeksi. Pitkäjänteinen harjoittelu hioo taidot korkealle tasolle. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä valmistaa myös hakeutumaan taiteen ammatilliseen- tai korkea-asteen koulutukseen. Taiteiden opiskelu, niin yleisen kuin laajan oppimäärän mukaisesti, kartuttaa myös muihin ammatteihin suuntautuvien osaamispohjaa.

Näin opetusta järjestetään

Taiteen perusopetusta järjestävät paikalliset taidekoulut ja -oppilaitokset. Myös osa kansalaisopistoista tarjoaa taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetusta voivat järjestää yksityiset rekisteröidyt yhteistöt, kunnat, kuntayhtymät tai valtion oppilaitokset. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään tai hankkia palvelun julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Muut tahot tarvitsevat koulutuksen järjestämiseen luvan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan myötä opetuksen järjestäjä saa valtiolta rahoitusta, eli valtionosuutta, opetustuntien määrän mukaan. Kunnat, jotka järjestävät taiteen perusopetusta saavat kunnan peruspalvelujen valtionosuutta asukasmäärän mukaan. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseen riittää ilmoitus opetuksen järjestämisestä. Tuntiperusteista valtionosuutta saadakseen myös kunta tarvitsee opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan.

Kunnat ovat taiteen perusopetuksen merkittäviä rahoittajia ja järjestäjiä. Kunnat ja valtio rahoittavat taiteen perusopetuksen järjestämistä osapuilleen saman verran.

Valtakunnalliset opetussuunitelman perusteet ohjaavat opetusta

Opetushallitus on vahvistanut kaikille yhdeksälle taiteen perusopetuksen taiteenalalle sekä yleisen että laajan oppimäärän valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Näiden pohjalta koulutuksen järjestäjät laativan kunkin taiteenalan opetusta varten paikalliset opetussuunnitelmat. Paikallisen opetussuunnitelman avulla tarkennetaan ja täsmennetään valtakunnallisissa perusteissa annettuja tavoitteita ja sisältöjä.

Miten mukaan taiteen perusopetukseen?

Monet kunnat ovat koonneet verkkosivuilleen tietoa alueensa taiteen perusopetusta järjestävistä tahoista. Myös Taiteen perusopetusliiton jäsenyhdistysten verkkosivuilta löytyy tietoa eri taiteenalojen opetuksen järjestäjistä.