Työryhmän työ käyntiin taiteen perusopetuksesta annetun lain uudistamiseksi

Etusivu/ Ajankohtaista/ Työryhmän työ käyntiin taiteen perusopetuksesta annetun lain uudistamiseksi

Taiteen perusopetuksesta annettu laki on 1990-luvun lopulta. Maailma ympärillä on ehtinyt muuttua, ja esimerkiksi maamme perustuslaki uudistettiin 2000-luvulle tultaessa. Erityisesti sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseen, yhdenvertaisuuteen, oikeusturvaan ja yksityiselämän suojaan liittyvät perusoikeuskysymykset koskettavat myös taiteen perusopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä aloitti työnsä maaliskuussa. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Esityksen tulee sisältää myös ehdotus valtionrahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Lain, sekä erityisesti kuntien roolin ja rahoitusjärjestelmän selkiyttäminen nousi useamman työryhmäläisen mielissä keskeisten uudistustarpeiden listalle.

Työryhmän työtä ohjaa hallitusohjelman kirjaus, jossa uudistuksen tavoitteeksi on asetettu opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden. Taideyliopiston vuosina 2015–2021 koordinoimassa ArtsEqual tutkimushankkeessa mukana olleiden tutkijoiden alustukset pohjustivat ryhmän keskustelua aiheesta. Esityksissä muistutettiin, että henkilökohtaisen taidesuhteen kehittyminen ei tapahdu automaattisesti, vaan usein laadukkaan taidekasvatuksen kautta. On tärkeää, että opetus on kaikille saavutettavissa. Iso osa hankkeesta toteutettiin edellisten opetussuunnitelman perusteiden ollessa vielä voimassa. Ilahduttavasti voitiinkin todeta, että moni asia on jo ehtinyt edetä positiiviseen suuntaan.

Myös tällä hetkellä eri puolilla maata on käynnissä lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden ja saatavuuden parantaminen. Kunnat ovat tiiviisti mukana Svenska kulturfondenin mittavan kolmivuotisen SKAPA hankkeen avulla rahoitetuissa hankkeissa.

Katse vuodessa 2027

Työryhmän työskentely on intensiivistä. Ryhmä kokoontuu kuluvan vuoden aikana 13 kertaa, ja työ jatkuu kevään 2025 ajan. Valmistelun aikana järjestetään myös sidosryhmätilaisuuksia, ja erityisesti kuntien kanssa käydään keskustelua useammassa yhteydessä jo kevään aikana. Työryhmän työskentelyn halutaan olevan avointa ja alan toimijoiden osallistuvan keskusteluun prosessin aikana.

Työryhmä jättää ehdotuksensa vuoden 2025 kesäkuun lopussa. Tämän jälkeen asian valmistelu jatkuu virkatyönä ja siirtyy poliittisen päätöksenteon käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että uudistetut lait astuisivat voimaan vuoden 2027 alusta.

Viivi Seirala
TPO-liiton toiminnanjohtaja


Lue lisää:
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankesivu Uudistuva taiteen perusopetus
TPO-liiton blogi Taiteen perusopetuksesta annetun lain uudistaminen esivalmisteluvaiheessa