Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Etusivu/ Ajankohtaista/ Viestimme EU-vaaleihin: Taidekasvatus ja -koulutus vahvistaa eurooppalaista hyvinvointia ja kriisinkestävyyttä

Taiteen perusopetus ja kulttuurialan ammatillinen koulutus vahvistavat lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta, luottamusta demokratiaan, osallisuuden kokemusta, kriisinkestävyyttä ja henkistä huoltovarmuutta.

Varmistamalla osallistumismahdollisuudet kaikille luodaan edellytyksiä uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamiselle, vahvemmalle hyvinvoinnille ja kestävälle tulevaisuudelle.

Vahvistetaan lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta ja luottamusta demokratiaan

 • Taideopetukseen osallistuminen vahvistaa osallisuuden kokemusta ja luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle yhteiskunnalle.
 • Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
 • Taiteen perusopetuksessa ja kulttuurialan ammatillisessa koulutuksessa hankittu osaaminen levittäytyy nuorten urapolkujen myötä laajasti yhteiskunnan eri alueille.

Tuetaan kriisinkestävyyden ja henkisen huoltovarmuuden vahvistumista

 • Taidekasvatus ja -koulutus:
 • Lisää lasten ja nuorten hyvinvointia, tukee jaksamista ja mielenterveyttä.
 • Kehittää luovaa ajattelua, mielikuvituksen käyttöä, vahvistaa keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä.
 • Parantaa lasten ja nuorten media- ja monilukutaitoa.
 • Luo pohjan uusien taiteilijoiden kasvulle ja kehitykselle. Luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpien työllistäjien joukkoon. 

Lataa Taiteen perusopetusliiton ja jäsenjärjestöjemme sekä Suomen konservatorioliiton yhteiset eurovaaliviestit suomeksi ja ruotsiksi. (pdf)

Yhdymme viesteissämme kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n europarlamenttivaaliohjelmaan.

Mukana viesteissä:
Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen:
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ETOL ry
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
Kuvataidekoulujen liitto ry
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
Suomen sanataideopetuksen seura ry
Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry


Europaparlamentsvalet 2024

Konstfostran och -utbildning stärker välbefinnandet och resiliensen i Europa

Konstundervisningen utgör nyckeln till ett aktivt medborgarskap och dess möjligheter som stärkare av demokratin ska identifieras i högre grad än nu.

Genom att säkerställa möjligheten för att alla kan delta skapas förutsättningar för att bygga lösningar för ett nytt samhälle, ett starkare välbefinnande och en hållbar framtid.

Att stärka det aktiva medborgarskapet och förtroendet för demokratin hos barn och unga

 • Att delta i konstundervisning stärker upplevelsen av delaktighet och skapar en grund för ett socialt och kulturellt hållbart samhälle.
 • Grundläggande konstundervisning grundar sig på att respektera mänskliga rättigheter, jämlikhet, likabehandling och kulturell mångfald. Eleven ses som en aktiv aktör som är i växelverkan med andra.
 • Kunskapen från grundläggande konstundervisning och yrkesutbildning inom konstbranschen sprider sig via ungdomarnas karriärstigar på ett omfattande sätt till olika områden i samhället.

Att stöda stärkandet av resiliensen och den mentala försörjningsberedskapen

Konstfostran och konstutbildning:

 • Ökar välbefinnandet hos barn och unga, stöder uthålligheten och den mentala hälsan.
 • Utvecklar användandet av kreativt tänkande och fantasi och stärker koncentrationsförmågan och långsiktigheten.
 • Förbättrar medieläskunnigheten och multilitteraciteten hos barn och unga.
 • Skapar en grund för att nya professionella fostras och utvecklas inom de kreativa branscherna som hör till de största sysselsättande branscherna i Europa.


Vi instämmer med vårt budskap i kultur- och konstbranschens centralorganisation Kulta ry:s program för europaparlamentsval.

Förbundet för grundläggande konstundervisning med sina medlemsorganisationer och Finlands konservatorieförbund.