Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen etenee

Etusivu/ Ajankohtaista/ Taiteen perusopetuksessa hankitun osaamisen tunnistaminen etenee

TPO-liitto lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta.

TPO-liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kiitämme sivistysvaliokuntaa myös taiteen perusopetuksen esiin nostamisesta vapaan sivistystyön opintojen kirjaamista käsittelevässä mietinnössään.

TPO-liitto katsoo, että toteutuessaan hallituksen esitys vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa osana koulutusjärjestelmää. Taiteen perusopetuksen oppimäärien suorittaminen on useita vuosia kestävien opintojen tulos. Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen, sekä tavoite opiskelijan osaamisen näkyväksi tekemisestä on perusteltu ja kannatettava lähtökohta uudistukselle.

Taiteen perusopetus antaa valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen, joten opintojen kirjaaminen muiden koulutusten rinnalle, ja opintopisteytyksen tuoma yhtenäisempi tapa opintojen esittämiseen, lisää myös muiden koulutuksen järjestäjien tuntemusta taiteen perusopetuksesta. Opetussuunnitelmien vieminen avoimeen rekisteriin tuo näkyviin opintojen taustan.

Taiteen perusopetuksen opinnot antavat tietoja ja taitoja, jotka palvelevat monilla elämän osa-alueilla ja erilaisilla työurilla. Koulutusjärjestelmän kehittämisen ja oppilaan siirtymien näkökulmasta on tärkeää, että eri koulutusmuodot ja -alat nykyistä paremmin tunnistavat toistensa toiminnan, sen laajuuden ja luonteen. Yhteinen kieli ja termit helpottavat keskustelua. Ajankohtaisena teemana esimerkiksi lukiodiplomien kehittämiseen tähtäävä työ.

Kirjattavat tiedot

Esityksen mukaan tallennettavat tiedot olisivat oppilaan suorittama koulutus ja sen laajuus opintopisteinä, koulutuksen alkamis- ja päättymisaika sekä oppilaan osaamisen arviointi. Tämä on muilta osin kannatettavaa, mutta huomautamme, että yleisen oppimäärän päättötodistukseen ei opetussuunnitelman perusteiden mukaan kirjata osaamisen arviointia. Mielestämme on tärkeää, että myös yleisen oppimäärän suorittaneiden opinnot on mahdollista tallentaa järjestelmään. Näemme hyvänä sen, että järjestelmän käyttö ei ole oppilaitoksille velvoittavaa, ja että opintojen kirjaaminen on vapaaehtoista myös oppilaalle.

Kustannusvaikutukset

Taiteen perusopetuksen toimijakenttä on moninainen. Opetuksen järjestäjien koko ja resurssit vaihtelevat suuresti, ja vain osa oppilaitoksista saa toimintaansa tuntiperusteista valtionosuutta. Tästä johtuen pidämme tärkeänä esityksen kirjausta, jonka mukaan Koski-järjestelmän käyttöä ei kytketä osaksi valtionosuusjärjestelmää ja -laskentaa.

Koski-järjestelmän mahdollisimman laajan hyödyntämisen ja oppilaitosten välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että valtionosuuden ulkopuolella toimiville oppilaitoksille esitetään pysyvää määrärahalisäystä rekisterin käyttöönotto- ja käyttökustannusten kattamiseksi, ja että se on huomioitu jo valtion vuoden 2023 talousarvioesityksessä. Mielestämme on hyvä, että määrärahaa ei valtion talousarvioesityksessä ole korvamerkitty, vaan se on osa oppilaitoksille osoitetun harkinnanvaraisen valtionavustuksen kokonaisuutta. Opintojen kirjaaminen tulee osaksi oppilaitosten jatkuvaa toimintaa, joten erillinen valtionavustushaku kuormittaisi turhaan sekä opetuksen järjestäjiä että avustusta myöntävää viranomaistahoa.

Muita huomioita

Pidämme tärkeänä esityksessä mainittua huomiota siitä, että Oma Opintopolku -palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset jo nykyisessä muodossaan.

Taiteen perusopetuksen oppilaista suuri osa on lapsia, joten on olennaista, että tämä on huomioitu mm. esityksen tietosuojaan ja lupakäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä.

Kiitämme asian virkamiesvalmistelijoita lausuntopalautteen huomioimisesta ja sen perusteella tehdyistä muutoksista ja tarkennuksista.