Lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia vaihtoehtoja

Etusivu/ Ajankohtaista/ Lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia vaihtoehtoja

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa kevätlukukausi on aloitettu heikentyneen pandemiatilanteen ja epäselviksi koettujen suositusten, linjausten ja rajoitusten värittämissä tunnelmissa. Eri viranomaisten tapa määritellä taiteen perusopetus vaihtelevasti eri kategorioihin, tai jättää ala kokonaan mainitsematta rajoituspäätösten yhteydessä, on aiheuttanut pandemiavuosien aikana taiteen perusopetuksen toimijoille kohtuutonta haittaa ja lisätyötä.

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, se perustuu opetussuunnitelmaan ja siitä säädetään laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Opetusta antavat alan koulutetut ammattilaiset, joiden kelpoisuuksista on säädetty asetuksella. Taiteen perusopetuksen avulla luodaan perustaa taiteilijan ammatille ja kasvatetaan uusia taiteen harrastajia ja yleisöjä. Taiteen perusopetuksen 128 000:sta oppilaasta valtaosa on peruskouluikäisiä. Varhaisiän oppilaita on noin 35 000 ja aikuisia noin 10 000. Uudellamaalla oppilaita on noin 56 000.

Taiteen perusopetus on opetussuunnitelmaperusteisena toimintana sidottu myös oppimisen etenemiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Oppilaitoksissa on koko pandemian ajan tehty valtava määrä töitä turvallisen ympäristön aikaan saamiseksi. Käytössä ovat olleet mm. kokonaan uudet tai väljemmät tilat, entistäkin pienemmät ryhmäkoot, tehostettu siivous, käsienpesu, järjestelyt liikkumisessa oppilaitoksen tiloissa siten, että kontaktien määrä on minimissään, pintojen desinfiointi, hybridi- ja etäopetus sekä osallistujien ohjeistus. Oppilaat kokoontuvat omissa ryhmissään myös normaaliaikana, joten osallistujat ovat aina tiedossa. Osa opetuksesta on yksilöopetusta. Riskiryhmiin kuuluville oppilaille on monin paikoin pystytty tarjoamaan etäopetusta myös silloin, kun muutoin on tarjottu lähiopetusta. Pitkittynyt epävarmuus ja toistuvat muutokset kuormittavat lapsia ja nuoria. Jaamme liikunta- ja urheiluharrastusten järjestäjien huolen siitä, että lapsia ja nuoria putoaa jälleen harrastusten piiristä, eikä uusia harrastuksia aloiteta. Taideharrastukset lisäävät tutkitusti hyvinvointia*, minkä merkitys poikkeuksellisina aikoina korostuu entisestään.

Johdonmukaisuus ja selkeys rajoitusten asettamisessa tukee opetuksen järjestäjiä

Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat oppilaitoksia. Tämä tulisi huomioida rajoituksista päätettäessä. Opetusta järjestetään omien tilojen lisäksi esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa tai kuntien monitoimitiloissa. Opetuksen järjestäjien ja oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi olisi tärkeää, että tilojen käyttömahdollisuuksia tarkasteltaisiin taiteen perusopetuksen oppilaitosten kaikki toimitilat huomioiden.

Rajoitusten koskiessa eri ikäryhmiä, tulisi asia ilmaista syntymävuoden mukaan. Muistutamme myös, että taiteen perusopetuksen päättötyötä valmistelevat oppilaat ovat usein lukioikäisiä, ja heistä osa tällöin myös täysi-ikäisiä. Toivomme todella, että taiteen perusopetuksen luonne ja tavoitteet jatkossa tunnistettaisiin osana Suomen koulutusjärjestelmää, ja lapsille ja nuorille voidaan tarjota mahdollisuus mielekkäällä tavalla jatkaa tavoitteellisten taideharrastustensa parissa.

TPO-liitto on viestinyt päättäjille huolestaan koronaepidemian vaikutuksista lasten ja nuorten taideharrastamiseen.

* Mm. Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67).