Lasten ja nuorten tulisi olla etusijalla rajoituksia purettaessa

Etusivu/ Ajankohtaista/ Lasten ja nuorten tulisi olla etusijalla rajoituksia purettaessa

TPO-liitto kommentoi hallituksen muistioluonnosta suuntaviivoiksi covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle.

On hienoa ja tärkeää, että pitkään jatkuneesta pandemiasta pyritään suunnitelmallisesti palaamaan kohti avointa yhteiskuntaa. TPO-liitto esittää kuitenkin huolensa ja keskeiset havaintonsa luonnoksesta hallituksen muistioksi covid-19-epidemiaan liittyvin rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle.

Taiteen perusopetus kuuluu otsikon Opetus ja koulutus alle
Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, se perustuu opetussuunnitelmaan ja siitä säädetään laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Taiteen perusopetuksen avulla luodaan perustaa taiteilijan ammatille. Taiteen perusopetus on opetussuunnitelmaperusteisena toimintana sidottu myös oppimisen etenemiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Taiteen perusopetus on luonnoksessa kirjattu kohtaan Ryhmäharrastaminen. Huomautamme lisäksi, että kaikkea taiteen perusopetusta ei opeteta ryhmässä.

Taiteen perusopetusta koskevan kirjauksen tulisi olla omana kohtanaan liitteen 1. kohdassa 1.2.5 Opetus ja koulutus, ja vastaavassa muodossa kuin vapaata sivistystyötä koskeva kirjaus. Tavoitteena tulisi olla, että lähiopetukseen voidaan siirtyä välittömästi epidemiatilanteen salliessa. Lisäksi kohdassa tulisi viitata lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten purun tulisi olla etusijalla
Taiteen perusopetuksen 128 000:sta oppilaasta valtaosa on peruskouluikäisiä. Varhaisiän oppilaita on noin 35 000 ja aikuisia noin 10 000. Luonnoksessa todetaan, että hallitus pitää tärkeänä, että hallitussa rajoitusten purkamisessa tavoitellaan ensin lasten ja nuorten elämään ja arkeen liittyvien rajoitusten lieventämistä ja purkua. Tästä huolimatta taiteen perusopetus on kirjattu kohtaan Ryhmäharrastaminen, jossa määritellään, että sisätiloissa harrastamisen pariin voitaisiin palata aikaisintaan elokuussa. Kohtia on kaksi, 12-19 vuotiaille sekä aikuisille. Aikatavoite on kummassakin sama. Monia muita, myös sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa koskevia, rajoituksia ollaan purkamassa jo kevään aikana.

Terveysturvallisuudesta huolehtimisella tulisi olla merkitystä rajoituksia purettaessa
Taiteen perusopetuksen järjestämisessä on noudatettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta harrastustoiminnan järjestämisestä. Oppilaitoksissa on tehty jopa ohjeistusta enemmän. Käytössä olevia keinoja ovat mm: kokonaan uudet tai väljemmät tilat, entistäkin pienemmät ryhmäkoot, tehostettu siivous, käsienpesu, järjestelyt liikkumisessa oppilaitoksen tiloissa siten, että kontaktien määrä on minimissään, pintojen desinfiointi, hybridiopetus sekä osallistujien ohjeistus. Osallistuvat lapset ja nuoret ovat aina samoja, ja heidän henkilöytensä opetuksen järjestäjän tiedossa.

Oppilaiden tulee päästä lähiopetukseen vielä kevätlukukaudella
Vaikeimmilla epidemia-alueilla etäopetus on ennen vuotta 2008 syntyneillä jatkunut jo kohtuuttoman pitkään. Olisi todella tärkeää, että oppilaat pääsisivät vielä kevätlukukauden päätteeksi palaamaan lähiopetukseen, ja tapaamaan sekä opettajat että kaverit. Moni oppilaitos siirsi vuoden alussa kevätlukukauden aloitusta ja pidensi sitä vastaavasti totuttua pidemmälle, jotta paluu lähiopetukseen olisi vielä kevätlukukaudella mahdollinen.

Loppukevät on myös opintojensa loppusuoralle edenneille nuorille tärkeä etappi, kun vuosien opinnot ja kertynyt osaaminen kootaan lopputyöksi. Myös heille tulisi antaa mahdollisuus palata lähiopetukseen vielä kevään aikana. Nämä nuoret ovat pääsääntöisesti alle 20-vuotiaita, eli vuoden 2001 jälkeen syntyneitä.

Mikäli ikärajoja asetetaan, tulee ne ilmaista syntymävuoden ei ikävuosien mukaan.

Toiminnan jatkuvuus turvattava
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset ovat sinnikkäästi jatkaneet toimintaansa läpi pandemian keskeytyksettä ja uusia ratkaisuja etsien. Tällä on iso merkitys myös perheille arjen jatkumossa.

Lomautuksia ja irtisanomisia oli alalla vielä ensimmäisen pandemiavuoden aikana vähän, ja rehtorit ovat tehneet kaikkensa työpaikkojen säilyttämiseksi. Nyt tilanne on kuitenkin taittunut, ja oppilaitoksia on jo ajautunut jopa kokonaan lopettamaan toimintansa. Myös lomautuksia on jo tiedossa. Jatkuvat muutokset ja epävarmuus ovat tehneet tehtävänsä.

Arviomme mukaan kevään ja kesän 2021 aikana rajoitusten ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen aiheuttama rahoitusvaje taiteen perusopetuksen toimijoille on noin 12 miljoonaa euroa. Jotta työpaikat säilyisivät ja lasten ja nuorten mahdollisuudet laadukkaisiin taideopintoihin voitaisiin turvata myös jatkossa, tulee tuhansia ammattilaisia työllistävän toimialan tulonmenetykset kompensoida.

Toiminnan luonne ja tavoitteet tulee tunnistaa rajoituksia purettaessa
Eri viranomaisten tapa määritellä taiteen perusopetus vaihtelevasti eri kategorioihin, myös aluehallintovirastoissa ja kunnissa, on aiheuttanut pandemiavuoden aikana taiteen perusopetuksen toimijoille kohtuutonta haittaa ja lisätyötä. Toivomme todella, että hallituksen asiakirjoissa toiminnan luonne ja tavoitteet jatkossa tunnistettaisiin osana Suomen koulutusjärjestelmää, ja olemme valmiit kaikin tavoin olemaan asiassa avuksi.