Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Etusivu/ Ajankohtaista/ Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Taiteen perusopetusliiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025.

Taiteen perusopetusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

1. Miten selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta (VNS 3/2021 vp) huomioidaan koulutuspoliittisen selonteon (VNS 1/2021 vp) tavoitteet ja toimenpiteet?

Käsittelyssä oleva selonteko julkisen talouden suunnitelmasta pitää sisällään koulutuspoliittiseen selonteon tavoitteita ja toimenpiteitä hyvin kapeasti. Taide- ja kulttuurikasvatukseen ja -opetukseen ei suunnitelmassa viitata.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten koulutuspoliittista selontekoa lähdetään toteuttamaan. Selonteko ei sisällä määräraha-arvioita, eikä julkisen talouden selonteko tuo asiasta lisätietoa. Julkisen talouden suunnitelma ulottuu vuoteen 2025, joten olisi tärkeää, että pitkän aikavälin suunnitelmien resursointi olisi jo tässä kohdin näkyvissä. Koulutuspoliittinen selonteko visio kohti 2040 lukua, eli nyt käsillä oleva julkisen talouden suunnitelma kattaa ajanjaksosta jo ison osan.

Taiteen perusopetuksen rahoituspohjan vahvistaminen tulisi kirjata julkisen talouden suunnitelmaan. Lisäämällä taiteen perusopetuksen tukea voidaan parantaa myös laadukkaan ja ammattimaisen taideopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta. Taiteen perusopetus tarjoaa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiselle. Taideopetuksella on paljon annettavaa myös kestävämmän yhteiskunnan rakentajana. Se harjoittaa luovaa ajattelua, joka on edellytys uudenlaisen yhteiskunnan ratkaisujen rakentamiselle. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

2. Korona-aikana syntyneet ongelmat koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta; osaamisvajeen korjaaminen ja hyvinvoinnin moniammatillinen tukeminen jo varhaiskasvatuksesta alkaen

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset ovat sinnikkäästi jatkaneet toimintaansa läpi pandemian keskeytyksettä ja uusia ratkaisuja etsien. Tällä on iso merkitys myös perheille arjen jatkumossa.

Oppilaitokset ovat raportoineet erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisten lisääntyneestä apatiasta, masentuneisuudesta ja väsymyksestä. Erityisesti samanaikainen etäkoulu ja etäharrastus on osoittautunut yhtälönä raskaaksi. Nuoremmat lapset sen sijaan ovat olleet aiempaa levottomampia.

Motivaatiota on ollut vaikea pitää yllä, kun esimerkiksi suunniteltuja esityksiä on toistuvasti jouduttu perumaan, ja etäopetus on jatkunut viikosta toiseen. Taiteen opetuksessa oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus on merkityksellistä. Poissaolot tunneilla ovat lisääntyneet, eikä kaikkien lasten perheillä ole riittänyt voimavaroja tukea lapsia jatkamaan harrastuksiaan.

Oppimisvajeen syntymiseen on lisäksi vaikuttanut mm. se, että materiaalit, tilat ja välineet eivät ole kodeissa vastaavat kuin oppilaitoksissa. On myös tärkeää varmistaa, että oppimistilat ovat turvalliset. Esimerkiksi tanssin tai sirkustaiteen opetus vaatii niin oppilaalta kuin opettajalta tilan, jossa turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon.

Näemme, että taiteen perusopetuksella on paljon annettavaa koronan aiheuttamien ongelmien ratkaisussa. Taiteen perusopetus tarjoaa lapsille ja nuorille pitkäjänteisen harrastuksen, jossa myös opettajat ja kaverit voivat pysyä vuosia samoina. Oppiminen tuottaa iloa ja valaa uskoa omaan osaamiseen myös elämän muilla osa-alueilla. Taiteen avulla voidaan myös käsitellä poikkeusolojen aiheuttamia tuntemuksia ja kokemuksia. Oppilaitoksissa tehdään jo suunnitelmia poikkeusajan aiheuttaman oppimisvajeen kiinni kuromiseksi ja syksyn opetuksen järjestämiseksi.

Jotta työpaikat säilyisivät ja lasten ja nuorten mahdollisuudet laadukkaisiin taideopintoihin voitaisiin turvata myös jatkossa, tulee tuhansia ammattilaisia työllistävän toimialan taloudelliset menetykset ja syntyneet lisäkulut kompensoida. Tämän lisäksi tulee varmistaa, että koronapandemia ei vaikuta kielteisesti tuntiperusteisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten tulevien vuosien valtionosuuslaskentaan. Laskennan peruste määräytyy kahden vuoden viiveellä.

3. Veikkauksen tuotoilla rahoitettavat kohteet

Yhteiskunnallinen tarve rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetulle toiminnalle ei ole aiempaa vähäisempi. Päinvastoin.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa kasvatetaan taiteen tulevia ammattilaisia, kuluttajia ja yleisöjä. Haluamme nähdä, että maassamme on rikas taide- ja kulttuurielämä myös tulevaisuudessa. Korona-aikana on noussut esiin huolestuttavia merkkejä taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Ensimmäisenä kiinni, viimeisenä auki periaate herättää lukuisia kysymyksiä suunnasta, johon yhteiskuntaamme ollaan viemässä.

Myös hallituksen puoliväliriihi oli alan toimijoille pettymys. Sivistys ja sen vahvistaminen ei tuntunut saavan jalansijaa.

Taiteen perusopetusliiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Alan yhteen kokoavan ja sitä kehittävän liiton toiminta on jo nyt vahvasti aliresursoitu. Huoli veikkausvoittovaroihin kohdistuvista leikkauksista ja sen vaikutuksista liiton toimintaan on suuri.

Veikkausvoittovarojen riittävyys harkinnanvaraisiin tukiin olisi varmasti helpompi järjestää, mikäli taiteen ja kulttuurin lakisääteiset menot katettaisiin valtion talousarviosta, kuten lakisääteiset menot pääasiassa katetaan.