Pitkittynyt epävarmuus heijastuu lasten ja nuorten taideharrastamiseen

Etusivu/ Ajankohtaista/ Pitkittynyt epävarmuus heijastuu lasten ja nuorten taideharrastamiseen
Keinot koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi laajasti käytössä taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa on maaliskuusta 2020 lähtien tehty valtava määrä töitä turvallisen ympäristön aikaan saamiseksi. Käytössä ovat olleet kaikki mm. eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä tartuntatautilain muuttamisesta nimetyt keinot koronaviruksen leviämisen estämiseksi oppilaitoksissa: kokonaan uudet tai väljemmät tilat, entistäkin pienemmät ryhmäkoot, tehostettu siivous, käsienpesu, järjestelyt liikkumisessa oppilaitoksen tiloissa siten, että kontaktien määrä on minimissään, pintojen desinfiointi, hybridi- ja etäopetus sekä osallistujien ohjeistus. Riskiryhmiin kuuluville oppilaille on monin paikoin pystytty tarjoamaan etäopetusta myös silloin, kun muutoin on tarjottu lähiopetusta. Järjestelyt ovat aiheuttaneet oppilaitoksille kustannuksia, ja tilannetta on pyritty helpottamaan valtion taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suuntaamilla koronatuilla.

Huolimatta kevään 2020 onnistuneesta siirtymisestä etäopetukseen, syksyllä oppilaaksi ilmoittautuneita oli 10-20 % aiempaa vähemmän, ja vuoden vaihduttua jälleen 10-30 % vähemmän. Erityisesti pienimpien lasten osallistuminen etäopetukseen on osoittautunut haastavaksi, mutta harrastuksensa keskeyttäneiden joukossa on myös opinnoissaan jo pitkälle edenneitä. Etäopetus ei fyysisesti, sosiaalisesti ja henkisesti tarjoa kaikkia samoja taideopetuksen mahdollisuuksia kuin lähiopetus. Harrastuksestaan luopuvat herkimmin oppilaat, joille etäopetus on haasteellista sekä ne, joiden perheet eivät taloudellisesti uskalla sitoutua harrastukseen, joka toteutetaan vaihtoehtoisin tavoin mahdollisesti useidenkin viikkojen ajan.

Pitkittynyt epävarmuus ja pikaiset olosuhdemuutokset kuormittavat lapsia ja nuoria. Jaamme liikunta- ja urheiluharrastusten järjestäjien huolen siitä, että lapsia ja nuoria putoaa nyt harrastusten piiristä, eikä uusia harrastuksia aloiteta. Taideharrastukset lisäävät tutkitusti hyvinvointia*, minkä merkitys poikkeuksellisina aikoina korostuu entisestään.

Harrastamisen Suomen mallin avulla koulupäivän yhteyteen tuotavat harrastukset antavat mahdollisuuden kokeilla ja etsiä itselle sopivaa harrastusta. Pitkäjänteistä harrastamista ja sitä kautta tapahtuvaa taitojen kehittymistä ja oppimista se ei kuitenkaan korvaa.

Johdonmukaisuus ja selkeys rajoitusten asettamisessa tukee opetuksen järjestäjiä

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksista monet järjestävät opetusta useissa eri toimitiloissa, kuten peruskoulujen ja päiväkotien tiloissa. Opetuksen järjestäjien ja oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi olisi tärkeää, että tilojen käyttömahdollisuuksia tarkasteltaisiin taiteen perusopetuksen oppilaitosten kaikki toimitilat huomioiden. Syksyn 2020 aikana syntyi tilanteita, joissa osa saman oppilaitoksen ryhmistä / yksilöpetuksessa olevista oppilaista jatkoi harrastustaan lähiopetuksena, kun toisessa tilassa ollut ryhmä / oppilas siirtyi etäopetukseen tilojen käytöstä annetuista rajoituksista johtuen.

Keväällä 2020 taiteen perusopetuksen toimijoita ohjeistettiin soveltamaan varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle annettuja suosituksia ja linjauksia opetuksen järjestämisestä. Tämä oli loogista toiminnan luonne ja erityispiirteet huomioiden. Päätöksenteon hajaannuttua syksyllä paikalliselle tasolle, toiminnan rajoituksista päätettiin monin paikoin muun harrastustoiminnan linjauksia noudattaen.

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, se perustuu opetussuunnitelmaan ja siitä säädetään laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Opetusta antavat alan koulutetut ammattilaiset, joiden kelpoisuuksista on säädetty asetuksella. Taiteen perusopetuksen avulla luodaan perustaa taiteilijan ammatille ja kasvatetaan uusia taiteen harrastajia ja yleisöjä. Taiteen perusopetuksen 128 000:sta oppilaasta valtaosa on peruskouluikäisiä. Varhaisiän oppilaita on noin 35 000 ja aikuisia noin 10 000. Uudellamaalla oppilaita on noin 56 000.

Taiteen perusopetus on opetussuunnitelmaperusteisena toimintana sidottu myös oppimisen etenemiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Toivomme, että yllä mainitut seikat huomioidaan koronaviruksen leviämistä ehkäisevistä toimenpiteistä päätettäessä, ja lapsille ja nuorille voidaan tarjota mahdollisuus mielekkäällä tavalla jatkaa tavoitteellisten taideharrastustensa parissa.

TPO-liitto on viestinyt päättäjille huolestaan koronaepidemian vaikutuksista lasten ja nuorten taideharrastamiseen.

*Mm. Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67).